Lizensk Hotels ליזענסק

הכנסת אורחים ליזענסק

Hachnosas Orchim Lizensk

Address: Studzienna 2, 37-300 Lezajsk

Rabbi Simcha Karkovsky +972-521619999

————————————————————————————

Hotel U Braci Zygmuntow

Address: 2e Klasztorna – Lezajsk 37-300 – Poland

Tel. Number: 48 17 2420469